Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor

 

Godkänd besiktning av svenskregistrerad bil i Spanien

Om besiktning i Sverige uteblivit gäller förbud mot att köra bilen i Sverige (körförbud). Spansk polis har tillgång till svenska fordonsuppgifter och om de ser att bilen har körförbud i Sverige kan det vålla problem. Därför bör man göra en frivillig besiktning i Spanien. Det råder emellertid olika uppfattningar om ifall frivillig spansk besiktning är godtagbar i Spanien när bilen har körförbud i Sverige.

EU-direktiv gällande besiktning

Direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 har antagits som lag i Spanien, Sverige och övriga EU-länder och den nya lagstiftningen tillämpas i Sverige sedan 20 maj 2018.

I direktivet står att Rådet och parlamentet har antagit denna förordning av ett antal skäl, däribland (punkt 16) "Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna." Med andra ord bör Sverige göra det möjligt att låta besiktningsorgan i Spanien utföra i Sverige godkänd besiktning. Såvitt känt har Sverige inte (ännu) erkänt något besiktningsorgan utanför Sverige.

Ansök om undantag från kravet på besiktning i Sverige

Däremot kan Transportstyrelsen undantagsvis godkänna en EU-besiktning i t.ex Spanien. Efter att ha fått ett stort antal sådana ansökningar har Transportstyrelsen genomfört en utredning om besiktning av svenskregistrerad bil i annat EU-land. Utredningens slutsats är att TS bör sluta med att "generellt medge" undantag från kravet på besiktning i Sverige. Transportstyrelsen har inte fattat något formellt beslut om detta men vi inser att det är en rimlig slutsats med nuvarande svenska lagstiftning.

Däremot bör man bevilja sådant undantag i de specifika fall då bilägaren har svensk hemvist, vistas kortare perioder i Spanien, lämnat kvar en bil i Spanien och vill slippa köra fram och åter över 600 mil enbart för besiktning. Om du uppfyller dessa specifika omständigheter kan du fortfarande ansöka om sådant undantag. Du bör då framhålla detta i din ansökan om undantag. En text för detta finns i en bilaga som du kan använda: Finns här: www.boeke.se/bilaga.pdf

I övrigt gör man så här: Först genomför man en frivillig (Voluntaria) besiktning i Spanien (eller annat EU-land). Besiktningen ska vara felfri. Om fel påträffas kan man upprepa besiktningen efter åtgärd. Man erhåller då ett protokoll. Därefter fyller man i en Ansökan om undantag - fordon. Finns här:

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Vag/Fordon/Ansokan-om-undantag---fordon/?fbclid=IwAR0hdjxPu1lQQgywvCjvgYUKa1KU0ugnWj0AV8WpONoP_4ZLJjuzIHxmVNw)

Skriv att du ansöker om undantag från kravet på besiktning i Sverige och hänvisa till bifogat besiktningsprotokoll och bilagan. Skicka sedan ansökan med protokoll till Transportstyrelsen (adress finns på ansökan). Därefter får du förhoppningsvis ett positivt beslut.

Transportstyrelsens hemsida kan du sedan se vad som gäller besiktning för din bil.

Om du INTE bor större delen av året i Sverige gäller andra regler eftersom bilar ska vara registrerade i det land där ägaren bor.

Den som vill läsa utredningen och beslutsdokumentet finner det här: www.boeke.se/besiktningsutredning.pdf och www.boeke.se/beslutsdokument.pdf

Övriga regler för svensk bil i Spanien finns här.


Denna text är utformad av Gerard Boeke efter noggranna studier i ämnet. Senast ändrad 2021-10-23. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Däremot kan man vända sig till Solvit, en tjänst som tillhandahålls av regeringarna i alla EU-länder. Solvit kan hjälpa den som drabbats av att hans/hennes rättigheter som EU-medborgare eller företag överträds av myndigheterna i ett annat EU-land.

Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien