Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor

 

Godkänd besiktning av svenskregistrerad bil i Spanien

Om besiktning i Sverige uteblivit gäller förbud mot att köra bilen i Sverige (körförbud). Spansk polis har tillgång till svenska fordonsuppgifter och om de ser att bilen har körförbud i Sverige kan det vålla problem. Därför bör man göra en frivillig besiktning i Spanien. Det råder emellertid olika uppfattningar om ifall frivillig spansk besiktning är godtagbar i Spanien när bilen har körförbud i Sverige.

EU-direktiv gällande besiktning

Direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014 har antagits som lag i Spanien, Sverige och övriga EU-länder och den nya lagstiftningen tillämpas i Sverige sedan 20 maj 2018.

I direktivet står att Rådet och parlamentet har antagit denna förordning av ett antal skäl, däribland (punkt 16) "Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna." Med andra ord bör Sverige göra det möjligt att låta besiktningsorgan i Spanien utföra i Sverige godkänd besiktning. Såvitt känt har Sverige inte (ännu) erkänt något besiktningsorgan utanför Sverige.

Däremot kan Transportstyrelsen undantagsvis godkänna en EU-besiktning i t.ex Spanien. En utredning har startats hos Transportstyrelsen för att skapa en smidigare rutin för detta eller för att få något spanskt besiktningsföretag erkänt av Sverige. En facebookgrupp ("EU-besiktning av svensk bil") med detta syfte har bildats och ett stort antal svenska bilar i Spanien har fått spansk besiktning godkänd på detta sätt.

Svenskt godkännande av spansk besiktning

Detta går till så här:

  1. Först genomför man en frivillig (Voluntaria) besiktning i Spanien. Besiktningen ska vara felfri. Om fel påträffas kan man upprepa besiktningen efter åtgärd. Man erhåller då ett protokoll. Se exempel.
  2. Därefter fyller man i en Ansökan om undantag - fordon. Här finns en förlaga som visar vad man kan skriva.
  3. Skicka sedan ansökan med protokoll och kvitto på besiktningen till Transportstyrelsen (adress finns på ansökan). Detta kostar ingenting.
  4. Därefter får du (förhoppningsvis) ett positivt beslut. På Transportstyrelsens hemsida kan du sedan se att körförbudet är upphävt.

Det här förfarandet innebär alltså att man beviljas dispens från ordinarie regler. Eftersom TS fått många ansökningar av detta slag kommer förhoppningsvis myndigheten till att finna ett smidigare sätt att lösa detta behov.

Övriga regler för svensk bil i Spanien finns här.


Denna text är utformad av Gerard Boeke efter noggranna studier i ämnet. Senast ändrad 2021-08-07. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Däremot kan man vända sig till Solvit, en tjänst som tillhandahålls av regeringarna i alla EU-länder. Solvit kan hjälpa den som drabbats av att hans/hennes rättigheter som EU-medborgare eller företag överträds av myndigheterna i ett annat EU-land.

Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien