0

Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor

 

Får man ha en svenskregistrerad bil i Spanien?

Om din vistelse i Spanien är kortare än 182 dagar per kalenderår (6 månader) blir du inte resident i Spanien och då har du rätt att köra en svenskregistrerad bil i Spanien.

För bilen gäller att den får användas i Spanien högst 182 dagar per kalenderår, men bilen får finnas i Spanien längre tid om den tas ur trafik rent fysiskt (garage eller privat parkering) och helst även ställs av hos Transportstyrelsen.

Det finns många rykten och missförstånd gällande utlandsregistrerad bil i Spanien och därför följer här en mer utförlig beskrivning med källhänvisningar.

EU-bestämmelser

Enligt EU-bestämmelser gäller att ”om du behåller din bostad i ditt hemland men vistas i ett annat EU-land i högst sex månader, behöver du inte registrera din bil där eller skatta för den. Den kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland."

Vidare gäller att om ”bilen inte är registrerad där, är det olagligt att låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet. Den personen får bara köra din bil om du är med i bilen.”

”Om du vistas i ett annat land längre tid än sex månader, måste du vanligtvis bosätta dig i det landet och du måste registrera din bil där.”

Källa: http://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/taxes/index_sv.htm

Dessa bestämmelser måste alla EU-länder följa.

Spanska bestämmelser

Spanien följer naturligtvis detta och i ovan nämnda EU-information finns en särskild sida som gäller Spanien:
https://europa.eu/youreurope/citizens/vehicles/registration/registration-abroad//spain/index_en.htm

Där står bl.a: "As an EU nationals with a second home in Spain (that you use for no more than 6 months a year), you do not need to register your vehicles here."

I Spanien finns en lag nr 38/1992 om särskilda skatter. Den lagen stipulerar att nya eller begagnade fordon måste vara registrerade och skattade i Spanien när de används i Spanien av invånarna i Spanien.

Det finns ett särskilt tillägg till den lagen, ett sk BOE (Boletín Oficial del Estado) som heter "BOE núm.312 Martes 29 diciembre 1992".

Där står på sidan 44327:
"Disposición adicional primera. Deberán matricularse en España los medios de transporte, nuevos o usados, a que se refiere la presente ley, cuando se adquieran por personas, entidades o titulares de establecimientos con domicilio o residencia fiscal en dicho territorio para circular o ser utilizados en el mismo."

På svenska:
Första tilläggsbestämmelsen. Fordon (nya eller begagnade) måste registreras i Spanien enligt denna lag om de förvärvats för och ägs av personer med bosättningsort eller skatterättslig hemvist i territoriet och för att använda i detta.

Det betyder att personer som är bosatta i Sverige (inte residenta i Spanien) och som äger en svenskregistrerad bil inte kan tvingas att registrera bilen i Spanien. Lagen säger ingenting om hur länge bilen får vara i Spanien. Avgörande är att bilen ägs och används endast av person(er) bosatta i annat land än Spanien. Dokumentet finns på internet: https://www.boe.es/boe/dias/1992/12/29/pdfs/A44305-44331.pdf

Det kan vara lämpligt att skriva ut dokumentet och medföra det i bilen ifall man blir stoppad av en okunnig polis som påstår att bilen måste registreras i Spanien.

Angloinfo.com är en pålitlig engelskspråkig informationskälla som ger stöd för detta. Där står:

"EU citizens who are not Spanish residents may drive their foreign-registered vehicles (cars, motorbikes and caravans) in Spain for up to 180 days (six months) in a calendar year as long as it is road-worthy in the country in which it is registered. In this case, only the owner of the vehicle may drive it. Students from another EU country studying in Spain are permitted to temporarily import a car for the duration of their studies, but proof of enrolment in an academic institution will be requested. A foreign-registered vehicle may remain in Spain for more than 180 days in a calendar year as long as it is not driven.

Even though EU citizens are no longer required to obtain a residence card, after 182 days the vehicle must be registered in Spain or garaged.

Note: the six month period need not be consecutive and is counted over the course of a calendar year only. This period is based on the owner's and not the car's presence in Spain." http://spain.angloinfo.com/transport/vehicle-ownership/importing-a-vehicle/

För att kunna bevisa för spansk polis att man har svensk hemvist kan det vara lämpligt att medföra ett personbevis. Ett personbevis på engelska kan man ladda ner här: https://skatteverket.se/4.18e1b10334ebe8bc80001262.html

Besiktning, skatt och försäkring

Beträffande besiktning så gäller förbud mot att köra bilen i Sverige om besiktning i Sverige uteblivit. För att säkerställa att bilen är i godkänt skick bör man göra en frivillig besiktning i Spanien. Det råder emellertid olika uppfattningar om ifall frivillig spansk besiktning är godtagbart i Spanien.

Bilskatt ska betalas i Sverige för alla svenskregistrerade bilar oavsett var bilen befinner sig fysiskt.

Försäkring betalas som vanligt i Sverige. Trafikförsäkring är obligatoriskt, och trafikförsäkringen gäller alltid oavsett om bilen besiktigats. Detta regleras i Trafikskadelagen. Vissa svenska försäkringsbolag accepterar inte halv- eller helförsäkring för obesiktigad bil. Därför är det bäst att kolla med aktuellt försäkringsbolag om man vill ha mer än trafikförsäkring.

När bilen inte används är det lämpligt att ställa av den på Transportstyrelsens hemsida. Då spar man kostnader för skatt och försäkring. Dessutom kan man då vid behov styrka när bilen varit ur trafik.

Tillägg om EU-direktiv gällande besiktning

Inom EU finns en strävan att uppnå gemensamma regler gällande besiktning av fordon. Detta uppnås genom EU-direktiv som varje medlemsstat är skyldig att införa i sin egen nationella lagstiftning. Tidigare gällande EU-direktiv avseende fordonsbesiktning är 2009/40/EG av den 6 maj 2009. Detta direktiv har bildat grund för motsvarande svensk lag, nämligen:

Fordonsförordning (2009:211). Detta är en nationell lag som enbart gäller inom Sveriges gränser. Motsvarande lagar finns i övriga EU-länder. Några i detta sammanhang relevanta delar av Fordonsförordningen är 2 Kap 14 § som föreskriver att ägaren är skyldig att underhålla och sköta sitt fordon så att det "är i föreskrivet skick". Vidare står i 6 Kap 15 §: "Om ett fordon inte har genomgått en periodisk kontrollbesiktning inom den tid som anges i 3-11 §§, inträder körförbud för det från och med kalendermånaden efter den månad då det senast skulle ha genomgått en sådan besiktning". I 6 Kap 21 § står bl.a. att "Ett körförbud enligt 15 eller 16 § gäller till dess en kontrollbesiktning har genomförts" och att "Trots att körförbud gäller får ett fordon användas för färd kortaste lämpliga väg till ett besiktningsorgan för besiktning". Eftersom detta är en nationell lag, gäller körförbudet endast i Sverige. Den svenska lagstiftningen innebär således ingen skyldighet att besiktiga fordon, utan endast ett förbud att bruka ett obesiktigat fordon i Sverige. Många andra EU-länder har strängare lagar som innebär att bilägaren är skyldig att ombesörja att ett registrerat fordon besiktigas oavsett om fordonet används i landet.

Direktiv 2009/40/EG har ersatts av Direktiv 2014/45/EU av den 3 april 2014. Medlemsstaterna i EU har antagit nya lagar i enlighet med det nya direktivet och den nya lagstiftningen tillämpasi Svverige sedan den 20 maj 2018.

I direktivet står att Rådet och parlamentet har antagit denna förordning av ett antal skäl, däribland (punkt 16) "Medlemsstaterna bör ges befogenhet att utse provningscentrum som är belägna utanför deras territorium att utföra trafiksäkerhetsprovningar av fordon som är registrerade på deras territorium, om dessa provningscentrum redan har godkänts för provning av fordon av den medlemsstat där de är belägna." Med andra ord bör Sverige i kommande lagstiftning göra det möjligt att låta besiktningsorgan i Spanien utföra i Sverige godkänd besiktning. Såvitt känt har Sverige inte (ännu) erkänt något besiktningsorgan utanför Sverige, men däremot kan Transportstyrelsen undantagsvis godkänna en spansk besiktning. Enligt uppgift kan ett sådant undantag endast medges en gång (per bil), men många goda krafter arbetar nu för att få något spanskt besiktningsföretag erkänt av Sverige. Här finns info om hur man erhåller ett sådant undantag.


Denna text är utformad av Gerard Boeke efter noggranna studier i ämnet. Senast ändrad 2019-02-09. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Däremot kan man vända sig till Solvit, en tjänst som tillhandahålls av regeringarna i alla EU-länder. Solvit kan hjälpa den som drabbats av att hans/hennes rättigheter som EU-medborgare eller företag överträds av myndigheterna i ett annat EU-land.

Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien