Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor

 

Spaniensvenskar kan ibland vistas i Spanien mer än 6 mån per år
utan att behöva skatta där.

Detta är viktig information för den som vill vara mantalsskriven (och skattskyldig) enbart i Sverige men vistas mer än 6 mån per år i Spanien.
 

Det finns spansk lag som säger att man har skatterättslig hemvist i Spanien om man vistas där mer än 6 månader per år och svensk lag som säger att man är obegränsat skattskyldig i Sverige om man "har väsentlig anknytning till Sverige" och "tidigare har varit bosatt här" (Inkomstskattelagen 3 Kap §3.3).

Det finns dessutom ett skatteavtal mellan Sverige och Spanien. Där framgår något som många inte känner till, nämligen att om man stadigvarande har en bostad i både Sverige och Spanien och är skattskyldig i båda länderna enligt respektive lands lag, så har man sin skatterättsliga hemvist primärt där ens personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena) och då är alltså inte vistelsetiden i respektive land avgörande. Så här står det i avtalet:

Artikel IV
Skatterättsligt hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal förstås med uttrycket ”person med hemvist i en avtalsslutande stat” varje person, som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats för företagsledning eller varje annan liknande omständighet. Uttrycket inbegriper dock icke en person som är skattskyldig i denna avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller förmögenhet belägen där.
 

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna fastställes hans hemvist enligt följande regler:

  1. Han anses ha hemvist i den avtalsslutande stat där han har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande. Om han har ett sådant hem i båda avtalsslutande staterna, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, med vilken hans personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för levnadsintressena).
     

  2. Om det icke kan avgöras i vilken avtalsslutande stat han har centrum för sina levnadsintressen eller om han icke i någondera avtalsslutande staten har ett hem som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat, där han stadigvarande vistas.
     

  3. Om han stadigvarande vistas i båda avtalsslutande staterna eller om han icke vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den avtalsslutande stat där han är medborgare. 
     

  4. Om han är medborgare i båda avtalsslutande staterna eller om han icke är medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna frågan genom överenskommelse.

T.ex. en svensk pensionär som har bostad i båda länderna, pension från Sverige, familj i Sverige och ingen ekonomiska verksamhet i Spanien anses således enligt detta avtal ha hemvist i Sverige och vara skattskyldig enbart i Sverige. (Undantag fastighet se nedan).

 

Artikel VI

Fastighet

 

l. Inkomst av fastighet, däri inbegripet inkomst av lantbruk och skogsbruk får beskattas i den avtalsslutande stat, där fastigheten är belägen.


  Denna text är utformad av Gerard Boeke 2017-02-03. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien