Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor

 

 

Flerbostadshus i Spanien

Skillnader mellan bostadsrätt i Sverige och köpelägenhet i Spanien

I Sverige är man medlem i en bostadsrättsförening som äger fastigheten. Som boende är man bostadsrättshavare. Man är delägare i bostadsrättsföreningen och har "bostadsrätt" i en specifik lägenhet, men man äger egentligen inte själva lägenheten. När bostadsrättsföreningen bildades och köpte fastigheten finansierades det genom medlemmarnas insatser och föreningens banklån. Avgiften till en bostadsrättsförening täcker alltså både föreningens banklån, fastighetsskatt, skötsel av hiss mm och oftast även vatten, och värme.

I Spanien äger man sin lägenhet och den räknas som en fastighet. Man betalar själv fastighetsskatt. De gemensamma angelägenheterna handhas av en samfällighetsförening. Den tar hand om skötsel av trädgård, pool, hiss mm och ägarna delar på kostnaden för detta genom en avgift till föreningen. En spansk samfällighetsförening (Comunidad de Propietarios) fungerar i Spanien enligt ett lagstadgat demokratiskt system. Samfälligheten styrs och fungerar enligt en lag som kallas Ley de Propiedad Horizontal LPH (ungefär lagen om horisontellt fastighetsägande) och när man köper en lägenhet i Spanien medför det vissa skyldigheter och rättigheter gentemot föreningen enligt denna lag.

Lagen LPH föreskriver bl a att ett årsmöte bland ägarna, en generalförsamling, skall hållas minst en gång per år och generalförsamlingen ska bland annat att utse eller avsätta samfällighetens president (ordförande), vicepresident administratör etc., besluta om samfällighetens budget och besluta om alla reparationsarbeten som ska utföras på fastigheten.

De flesta ärendena avgörs genom majoritetsbeslut bland de närvarande ägarna. Varje ägare har ett röstetal enligt det andelstal som fastställts (vanligen baserat på bostadsyta). Vissa beslut kräver högre röstandel. Etablering eller byggande av samt eliminering av gemensamma tjänster eller anläggningar av allmänt intresse kräver tre femtedels (60 %) majoritet. För att ändra samfällighetens stadgar krävs enhälligt beslut. Andra majoritetskrav kan finnas i stadgarna.

Således är generalförsamlingen, ordinarie eller extra, det beslutande organet i samfälligheten och presidentens befogenheter begränsas av generalförsamlingens beslut.

Den kompletta lagen finns här:
- på spanska
- engelsk översättning


  Denna text är utformad av Gerard Boeke 2020-11-15. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien