Länkar
till
mina
övriga
informations-
sidor


 

Arv inom EU

En ny arvsförordning inom EU gäller sedan augusti 2015. Förr gällde nationalitetsprincipen, vilket innebar att arv skulle hanteras enligt lagen i det land den avlidna var medborgare. Nu gäller domicillprincipen, dvs att arv ska hanteras efter lagen i det land där den avlidne "hade sin hemvist" (bodde) senaste kalenderåret och på dödsdagen. Den nya förordningen syftar bl.a. till att förenkla. Trots detta råder stor förvirring om vad som gäller för hantering av arv efter svenskar som bor i Spanien eller som har fast egendom i Spanien. I korthet gäller följande. 

 1. Arv efter personer som bor i Sverige ska hanteras efter svensk arvsrätt. Detta gäller även om personen efterlämnar tillgångar i Spanien.
 2. Om man är svensk medborgare som bor i Spanien kan man skriva ett testamente där det står att svensk arvsrätt ska gälla även om man bor i Spanien. Eftersom svensk lag ska gälla ska testamentet följa svenska formkrav, dvs att testamentet undertecknas i två vittnens närvaro. (Många spanska jurister uppges anse att testamentet måste följa spanska formkrav, men det stämmer inte. Däremot kan det vara bra att skriva testamentet på både svenska och spanska).
 3. Den nya EU-förordningen syftar till att underlätta för EU-medborgarna att hantera arv internationellt. En viktig nyhet som ska underlätta för arvingar, boutredningsmän m.fl. är att myndigheterna i varje EU-land kan utfärda ett arvsintyg som har full juridisk giltighet i alla EU.länder. I Sverige är det skattemyndigheten som utfärdar arvsintyg för arv som ska hanteras enligt svensk arvsrätt.
 4. Spanskt testamente enligt spanska formkrav behöver således bara skrivas om personen bor i Spanien och vill att spansk arvsrätt ska gälla, men vill styra hur tillgångarna ska fördelas inom ramen för spansk lag.
 5. Spansk arvskatt måste betalas för fast egendom i Spanien även om den avlidna bodde i Sverige. Numera gäller samma arvsskatteberäkning för ickeresidenta som för residenta enl en EU-dom från 2014, vilket innebär ett relativt högt fribelopp då ingen arvsskatt utgår.
 6. Så här borde det gå till om den som avlidit hade sin hemvist i Sverige och efterlämnat en fastighet i Spanien.

 7. a- Efter dödsfallet görs i vanlig svensk ordning en boutredning i Sverige.
  b- Därefter beställer man från svenska skattemyndigheten ett arvsintyg som innefattar dödsfallsintyg med uppgift om dödsboets tillgångar i Spanien samt uppgift om vem/vilka som är arvtagare till tillgångarna i Spanien. Arvsintyget utfärdas av svenska skattemyndigheten och översättas av Auktoriserad Translator till spanska samt legaliseras med Apostille-stämpel.
  c- Med stöd av arvsintyget kan arvtagarna slutföra de spanska formaliteterna. Arvsintyget har full juridisk giltighet i alla EU-länder (utom UK, Irland och Danmark) och ska bl.a. utgöra ett tillräckligt underlag för registrering av äganderätten i relevanta register, exempelvis fastighetsregistret.

Som vanligt när ny lagstiftning träder i kraft är det intressant att följa hur rättsinstanser och andra myndigheter kommer att tillämpa den nya lagen i praktiken. Först om något eller några år vet vi detta säkert.

Exempel på svenskt testamente innehållande enbart lagval.

Referenser:
http://www.sydkusten.es/showArchiveArticle.php?articleId=20169
Lag (2015:417) om arv i internationella situationer

 
 
Denna text är reviderad av Gerard Boeke 2017-05-08. Läsaren ansvarar själv för sina handlingar och författaren tar inte ansvar för vad myndigheter kan komma att göra. Texten får kopieras om källan anges.

Här finns länkar till mina övriga infosidor om Spanien